Siedziba  - Sala wykładowa
standardy  wzory umów przepisy  orzecznictwo  publikacje 
[strona główna ][o portalu][forum][współpraca ][kontakt]
 
Orzecznictwo -
l
Orzecznictwo Sądów
1
Wyrok  z  dnia 7 kwietnia 1998 r. Sądu Najwyższego -II CKN 673/97 -  obowiązkowe terminy zapłaty wynagrodzenia  w umowie
o roboty budwolane wynikające z art 647 i 654 kc.
2
Wyrok  z  dnia 5 marca 1997 r. Sądu Najwyższego- II CKN 28/97 - zgłoszenie zakończenia robót - obowiązek dokonania odbioru
3
Wyrok z dnia 29 wrzesnia 2009 r. Sądu Najwyższego- III CZP 41/2009- przepisy art 629 i 632 § 2 kc mogą mieć zastosowanie w
drodze analogii  do umowy o roboty budowlane 
4
Wyrok z dnia 25 kwietnia  2008 r. Sądu Najwyższego-II CSK 613/2007 - art. 656 § 1 kc nie stoi na przeszkodzie stsowaniu art 632
kc w drodze analogii do umowy o roboty budowlane
5.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.-III CSK 366/2006 - art 654 kc dopuszcza możliwość żądania przez
wykonawcę  od inwestora tzw. odbior czesciowego robót  za zapłatę określonej części wynagrodzenia, jeśli postanowienia umowy
o roboty budowlane inaczej nie stanowią
6
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 22 listopada 2006 r. I ACa 1311/2005 - przepisy części szczególnej kc maja zastosowanie
  jedynie w odniesniu do odstapienia przez iwestora przed ukończeniem obiekt. Podstawy prawnej odstąpienia  od umowy przez
wyknawcę poszukiwać zatem należy  bądź w umowie stron mieszczącej się w granicach sowbody kontraktowej ( art. 353[1] kc,
bądź w cześci ogólnej kodeksu cywilnego.
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2006 r.-II CSK 121/2006 - z przepisu art 65 § 2 kc płynie wniosek, że
  wykładania  oświadczenia woli  powinna niekiedy  wykraczać poza to, co zostało expessis verbis napisane. To bowiem, co strony
  przemilczały w kontekście postanowień umowy oraztowarzyszących jej zawarciu i wykonaniu okoliczności faktycznych, również
może nabierać  istotnego znaczenia.  
8
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r. IV CSK 157/2006 - wykonanie prawa odstąpienia inwestora od umowy o
  roboty budowlane nie pozbawia go roszczenia o zapłatę  kary umownej zastrzeżonej na wypadek przekroczenia terminu oddania
obiektu budowlanego
9
Wyrok Sądu najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r.- V CSK 34/2006 - możliwość mirakowania wysokości kary umownej na
podstawie art. 484 § 2 kc nie jest wyłączona w stosunkach między podmiotami gospodarczymi, w ramach prowadzonej przez nie
działalności.  Nie sposób też  podzielić oceny, że podsatwy obniżenia kary umownej określone w powołanym  wyżej przepisie
dotyczą w pełni kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia w oddaniu przez wykonawcę robót  ich przedmiotu i
wyłącznie jej rażące wygórowanie  może stanowić podstawę obniżenia kary
10
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lutego 2000 r. IACa 1027/99 - gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego
stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, nastepują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na 
roszczenie wykonawcy, który  uprawniony jest  do żądania wynagrodzenia, a roszczenie jego  staje się wymagalne z chwilą ,
w której  po spełnieniu obowiązków przez wykonawcę, odbiór winien nastapić.
II.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
1
Wyrok KIO  z dnia 12 grudnia 2007 r. KIO/UZP/1405/07 - zgodnie z art 656 kc w umowach o roboty budowlane wprawdzie
  stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, lecz tylko do skutków zwłoki wykonawcy, wad przedmiotu umowy oraz
  uprawenień do odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie nie zostało objęte dyspozycją cystowanego artykułu, zaś w pozzostałych
  przepisach również brak jest odesłania do przepisów regulujacych umowę o dzieło.
2
Wyrok KIO z dnia 2 marca 2010 r. KIO/UZP 184/10- Izba podziela pogląd odwołującego, iż wykonawca na etapie realizacji umowy
nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumetacji projektowej i sposob opisu przedmiotu zamówienia ujęty w dokumentacji pro-
jektowej. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
3
Wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r. KIO/UZP 1698/10 - skład orzekający Izby stosi na stanowisku, iż nawet obowiązek złożenia
oświadczenia o prawidłowości i kompletności przekazywanej dokumentacji projketowej nie oznacza, że obowiązek weyfyfiikacji
  dotyczy  merytorycznej kontroli projketu przez wykonawcę oraz zgłoszenie uwag czy wad ograniczone być może jakimś czasookrsem.
Zawsze może się zdarzyć sytuacja, że jakieś usterki  nie zostaną zauważone na etapie sprawdzenia projektu i ujawnią się dopiero na
etapie jego realizacji.
4
Wyrok KIO z dnia 10 grudnia 2010 r. KIO /UZP 16124/09 - roboty konieczne i dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową
określającą zakres  robót stanowiących zamówienia a tym samym nie stanowią przedmiotu umowy. Stanowią one
jedynie świadczenie przyszłe i niepewne wykonywane w ramach oddzielnnego zamówienia- umowy.
III.
Orzecznictwo - Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finnasów Publicznych
                        Naczelnego Sądu Administracyjnego 
1
Orzeczenie z dnia 2 lutego 2012 r. GKO- Nr BDF1/4900/125/133/DOW/11/4080 - naruszenie dyscypliny finasnów publicznych  poprzez 
podpisanie umów o roboty budowlane na wartość przekraczającą wysokość środków ustalonych w budżecie
Poniżej prezentujemy wyroki orzecznictwo dotyczące umów towarzyszących realizacji cyklu procesu budowlanego
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl