[strona główna ][o portalu][forum][współpraca ][kontakt]
Kształtowanie  wynagrodzeń  w umowach o zamówienie publiczne na roboty  budowalne
Wynagrodzenie stałe - ryczałtowe w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowalne
Kodeksowe wynagrodzenie kosztorysowe
Standardy Wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Siedziba  - Sala wykładowa
standardy  wzory umów przepisy  orzecznictwo  publikacje 
więcej ....
Polityka stosowania plików "cookies"
Postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące podwykonawstwa - przepisy ustawy, praktyczne stosowanie
Problem z ustaleniem rodzaju umów o
roboty budowlanych, w których należy
obowiązkowo stosować „ obligatoryjne
postanowienia”
Problem z ustaleniem  faktycznego 
zakresu „ obligatoryjnych postanowień”


więcej ....

Ogólne uwagi o działaniach  spekulacyjnych na rynku budowlanym
Co to są  oferty spekulacyjne , ceny spekulacyjne    
Spekulacje ilościami
Ceny spekulacyjne jako następstwo błędów w ustaleniu ilości robót budowlanych
Cena  rażąco niska

Spekulacje wykonawcy podczas realizacji umów o roboty budowlane
więcej ....
Kara umowna jako surogat odszkodowania w kontekście realizacji umów o roboty budowlane
Kara umowna może stanowić sankcję z tytułu: niewykonania zobowiązania w całości lub części, nienależytego wykonania zobowiązania lub
innych okoliczności wyraźnie wskazanych w umowie
więcej ....
Odbiór robót budowlanych a następnie całej inwestycji budowlanej, jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane
Odbiór robót budowlanych a następnie całej inwestycji budowlanej, jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady
Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Norma określa sposób mierzenia: powierzchni zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni wewnętrznej, powierzchni netto, powierzchni konstrukcji, powierzchni użytkowej
Nowa norma PN ISO 9836:2015 zatwierdzona przez Prezesa PKN 10 grudnia 2015r, zastąpiła PN-ISO 9836: 1997. Jednak nadal nie jest obowiązująca
więcej ....
więcej ....
Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane
Obowiązujący stan prawny pozwala na
formułowanie wielu koncepcji
wykonawstwa, a zatem na różnorodne
kształtowanie praw i obowiązków
wykonawcy i inwestora. Regulacja
zawarta w Kodeksie cywilnym ma w
odniesieniu do tej problematyki raczej
ogólny charakter. Wykonawca i
inwestor (strony umowy o roboty
budowlane) mogą dowolnie
kształtować łączący je stosunek
prawny, byle tylko - stosowanie do art
3511 kodeksu cywilnego- cel tego
stosunku nie był sprzeczny z naturą
zobowiązania, ustawą ani zasadami
współżycia społecznego.
Podejmowanie i prowadzenie działalności projektowej, jak każdej działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z ponoszeniem różnego rodzaju ryzyk. Przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zdarzeń losowych (takich jak np. pożar, zalanie, powódź, uderzenie pioruna, huragan, kradzież i inne) powodujących powstanie wymiernych strat materialnych w posiadanym majątku.
Ubezpieczenie w działaności projektowej w budownictwie
więcej ....
więcej ....
Odbiór bezusterkowy - czy żądanie odbioru bezusterkowego jest dopuszczalne
Zauważyć również trzeba, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uzależnienie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych od braku jakichkolwiek, choćby najmniejszych usterek, nie jest dopuszczalne, Sąd Najwyższy wypowiedział się w powyższej kwestii parokrotnie, min w wyroku z 22 czerwca 2007, V CSK 99/07 (Orzecznictwo Sądów Polskich rok 2009, Nr 1, poz 7, str 38], w którym wskazał, że: „Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek."
więcej ....
więcej ....
Zgodnie z art. 395.1 kc  jest
możliwość zastrzeżenia w umowie
prawa do odstąpienia. Skuteczne
zastrzeżenie odstąpienia wymaga
wskazania w umowie terminu
odstąpienia. Odstąpienie może być
zastrzeżone bez podania okoliczności
powodujących odstąpienie
Odstąpienie od umowy -warunki ustawowe i umowne
WARTO PRZECZYTAĆ
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl